Privacybeleid

Het bedrijf HS plus d.o.o. respecteert en beschermt uw privacy. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

In dit privacybeleid worden onze methoden beschreven voor de behandeling van de gegevens die worden verstrekt of verzameld door onze digitale platforms waarmee onze bezoekers onze website kunnen bezoeken en gebruik kunnen maken van onze diensten. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en de bepalingen die zijn uiteengezet in de lokale wetgeving.

HS plus d.o.o. is de eigenaar van de website frilla.nl en de beheerder van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende categorieën van personen:

 • kopers;
 • potentiële kopers;
 • gebruikers van onze website;
 • onze leveranciers en zakenpartners.
 1. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen op basis van vooraf bepaalde en legitieme doeleinden, met de juiste rechtsgrondslag. De doeleinden en de rechtsgrondslag die voor elk van de groepen personen worden gebruikt, vindt u hieronder.  

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we dit blijven doen totdat u uw toestemming intrekt. De bewaartermijnen voor de verwerking van persoonsgegevens voor een bepaald doel worden hieronder uiteengezet.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt om producten, diensten of informatie te verkrijgen, in te loggen op onze websites, deel te nemen aan openbare forums of andere activiteiten die in onze digitale instrumenten worden aangeboden, te reageren op klantenonderzoeken of op een andere manier met ons te communiceren. We verzamelen gegevens met behulp van verschillende technologieën, zoals cookies. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

 1. Doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van uw relatie met ons. De doeleinden en de bewaartermijnen worden in de onderstaande tabellen uiteengezet.

Wanneer u handelt in de hoedanigheid van een koper:

Doel van de verwerkingPersoonsgegevens die we verwerkenRechtsgrondslagBewaartermijn
Een aankoop doen op onze website– voor- en achternaam;– bezorgadres;– naam van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is);– ID voor de btw van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is);– e-mailadres (gebruikersnaam);– wachtwoord (in een gecodeerd formaat);– telefoonnummer;– land van verblijf.Contract5 jaar vanaf het sluiten van de bestelling
Met u communiceren op basis van de bestelling– voor- en achternaam;– bezorgadres;– naam van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is);– ID voor de btw van de rechtspersoon (indien de gebruiker een rechtspersoon is);– e-mailadres (gebruikersnaam);– wachtwoord (in een gecodeerd formaat);– telefoonnummer;– land van verblijf.Contract5 jaar vanaf het sluiten van de bestelling
Verzenden van nieuwsbrieven per e-maile-mailadres, voor- en achternaamWetTot herroeping
Verzenden per e-mail van nieuwsbrieven op maat met behulp van profileringsdienstene-mailadres, voor- en achternaam, profielinformatieToestemmingTot herroeping
Marketingcommunicatie op basis van profileringsdienstenProfielinformatieToestemmingTot herroeping
Verzenden van klanttevredenheidsonderzoekene-mailadres, voor- en achternaam, verstrekte informatie voor het onderzoekJuridisch belang om de bedrijfsvoering te optimaliseren en passende aanbiedingen te doen1 jaar vanaf de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd
Statistische analyses uitvoerenGeaggregeerde gegevens met betrekking tot aankopen, meningen en andere activiteiten die op de website worden uitgevoerd en waarmee we de betrokkene niet kunnen identificerenJuridisch belang om de bedrijfsvoering te optimaliseren en passende aanbiedingen te doen1 jaar
Juridische claims afdwingen, onze rechten beschermenDe gegevens zijn afhankelijk van de betreffende rechtsvordering, waarbij het principe van minimalisering altijd wordt gerespecteerdWetConform de wetgeving

Wanneer u handelt in de hoedanigheid van websitebezoeker of potentiële koper:

Doel van de verwerkingPersoonsgegevens die we verwerkenRechtsgrondslagBewaartermijn
Verzenden van nieuwsbrieven per e-maile-mailadres, voor- en achternaamToestemmingTot herroeping
Verzenden per e-mail van nieuwsbrieven op maat met behulp van profileringsdienstene-mailadres, voor- en achternaam, profielinformatieToestemmingTot herroeping
Marketingcommunicatie op basis van profileringsdienstenProfielinformatieToestemmingTot herroeping
Communiceren met u op basis van uw verzoeke-mail of telefoonnummer, voor- en achternaamJuridisch belang om efficiënte communicatie met individuen te garanderen3 maanden na de afronding van de communicatie
Verzenden van klanttevredenheidsonderzoekene-mailadres, voor- en achternaam, verstrekte informatie voor het onderzoekJuridisch belang om de bedrijfsvoering te optimaliseren en passende aanbiedingen te doen1 jaar vanaf de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd
Statistische analyses uitvoerenGeaggregeerde gegevens met betrekking tot aankopen, meningen en andere activiteiten die op de website worden uitgevoerd en waarmee we de betrokkene niet kunnen identificerenJuridisch belang om de bedrijfsvoering te optimaliseren en passende aanbiedingen te doen1 jaar
Een veilige website garanderenIP-adres:Wettelijk belang om een veilige website te bieden en veilige aankopen mogelijk te maken1 jaar
Juridische claims afdwingen, onze rechten beschermenDe gegevens zijn afhankelijk van de betreffende rechtsvordering, waarbij het principe van minimalisering altijd wordt gerespecteerdWetConform de wetgeving

Wanneer u handelt in de hoedanigheid van een leverancier verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en bewaren deze gedurende 5 jaar vanaf de datum van ondertekening van het contract of het einde van onze zakelijke samenwerking. In geval van een geschil bewaren wij uw persoonsgegevens tot de definitieve beslissing door de bevoegde autoriteit.

Profilering is het proces waarbij persoonsgegevens van een betrokkene worden verzameld en verwerkt, op basis waarvan een profiel van die persoon wordt opgesteld. Het is een methode om u producten aan te bieden die u interessant vindt en die zijn aangepast aan uw interesses. We passen het proces van profilering alleen toe op basis van uw toestemming.

Bij HS PLUS d.o.o. gebruiken we de volgende gegevenscategorieën voor de profilering: aankoopgeschiedenis en -inhoud, locatie van de uitgevoerde aankoop, tijdstip van de uitgevoerde aankoop.  

 1. Overdracht van persoonsgegevens

We dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • Als gelieerde bedrijven of derden namens ons diensten verlenen, bijvoorbeeld antwoorden op uw verzoeken, pakketten bezorgen en diensten verlenen aan klanten, enz. Het is deze bedrijven niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke door ons of door wetgeving wordt voorgeschreven. Dergelijke bedrijven zijn bijvoorbeeld bezorgdiensten, providers die e-mailberichten verzenden, enz.
 • Indien wij uw persoonsgegevens binnen het bedrijf of met derden delen om de veiligheid en beveiliging van onze klanten te garanderen, onze rechten en eigendommen te beschermen op grond van wettelijke procedures, of in andere gevallen waarbij (te goeder trouw) van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking wettelijk verplicht is. Dit zijn, onder andere, IT- en financiële adviseurs, externe juridische adviseurs, enz.

Alle derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht uw persoonsgegevens op grond van een afzonderlijk contract te beschermen. Bovendien mogen derden deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden buiten de contractueel overeengekomen doeleinden.

 1. Beveiliging, integriteit en gegevensopslag

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn voor ons buitengewoon belangrijk. Ons bedrijf treft de technische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, gebruik of wijziging.

Deze maatregelen zijn onder meer:

 • regelmatig updaten van software, hardware en applicatiesoftware;
 • opleiden van medewerkers;
 • onderzoeken en controleren van contractuele verwerkers; en
 • het op passende wijze beschermen van ons bedrijfspand.

We bestuderen regelmatig onze veiligheidsprocedures en passen waar mogelijk de nieuwste geschikte technologieën en methoden toe. Ondanks onze inspanningen, zijn beveiligingsmaatregelen nooit perfect en nooit onmogelijk te omzeilen, waarvoor wij uw begrip vragen.

 1. Uw rechten

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Neem schriftelijk contact met ons op om deze af te dwingen.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk niet van bepaalde producten en diensten kunnen voorzien als u ons niet toestaat uw persoonsgegevens te verzamelen. Bovendien kan bij bepaalde diensten ook geen rekening worden houden met uw interesses en voorkeuren. Wij kunnen bijvoorbeeld geen contract met u sluiten als u geen bezorgadres opgeeft, omdat wij de levering van de door u bestelde producten niet kunnen garanderen als wij niet over uw adres beschikken.

U kunt uw rechten afdwingen door schriftelijk contact met ons op te nemen via HS plus d.o.o., Gmajna 10, SI-1236 Trzin, Slovenië, en “bescherming van persoonsgegevens” op de envelop te vermelden, of door een e-mail te sturen naar [email protected], en “Bescherming van persoonsgegevens” in de onderwerpregel van de e-mail te vermelden. We reageren binnen een maand op uw verzoek, waarna deze termijn met nog eens een maand kan worden verlengd. In het geval van verlenging van de deadline stellen wij u daarvan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte.

U heeft de volgende rechten:

 • Inzage van persoonsgegevens: U kunt ons verzoeken informatie te verstrekken over de vraag of wij uw persoonsgegevens verwerken en, als dat het geval is, vragen om inzage van persoonsgegevens en om informatie met betrekking tot die verwerking (door ons verwerkte persoonsgegevens en de oorsprong daarvan) te verstrekken.
 • Rectificatie van persoonsgegevens: U kunt ons verzoeken onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u verwerken te corrigeren of te wijzigen.
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens: U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld bij controle van de juistheid of volledigheid van uw persoonsgegevens).
 • Wissing van persoonsgegevens: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. (Wij kunnen de opgeslagen persoonsgegevens niet wissen als de wettelijke plicht hebben deze te bewaren of op grond van een contractuele relatie).
 • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens: U kunt ons verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u te verstrekken.
 • Intrekking van toestemming: U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming intrekken met behulp van een van de methoden die in dit beleid worden beschreven. Het intrekken van uw toestemming heeft geen negatieve gevolgen; Het is echter mogelijk dat we u bepaalde diensten niet meer kunnen leveren vanwege het intrekken van uw toestemming.
 • Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking betrekking heeft op direct marketing-doeleinden of op de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden met behulp van aangepaste of individuele aanbiedingen (zogenaamde “profilering”). U kunt bezwaar maken via een van de in dit beleid omschreven methoden.  
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de registratie van de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt op te vragen. Wij stellen het dossier ter beschikking in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare leesbare vorm. Deze gegevens kunt u vervolgens doorzenden naar een andere verwerker van uw keuze.  Wanneer dat technisch mogelijk is, kunt u vragen om uw persoonsgegevens direct door te zenden aan een andere verwerker.

Wij willen u erop wijzen dat de verwerker, om een betrouwbare identificatie te garanderen in geval van het afdwingen van de rechten met betrekking tot persoonsgegevens, u kan vragen aanvullende gegevens te verstrekken en alleen kan weigeren de gevraagde actie uit te voeren als hij kan bewijzen dat hij u niet op een betrouwbare manier kan identificeren.

Indien u van mening bent dat het bedrijf HS plus d.o.o. zijn verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner, Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana, Slovenië, of per e-mail via [email protected]. Meer informatie over de Information Commissioner en de verwerking van persoonsgegevens vindt u op https://www.ip-rs.si/.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd op basis van nieuwe technologieën, bedrijfspraktijken, wettelijke voorschriften of andere doeleinden, aanpassen. De geldende versie van het privacybeleid wordt op onze digitale platforms gepubliceerd. We raden u aan ons privacybeleid regelmatig te bekijken. Als de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft, vragen we u om toestemming voordat we wijzigingen doorvoeren.  

 1. Opmerkingen en vragen

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan schriftelijk contact met ons op, via HS plus d.o.o., Gmajna 10, SI-1236 Trzin, Slovenië, of per e-mail via [email protected].  

HS PLUS d.o.o.    Gmajna 10 / SI-1236 Trzin / Slovenië / [email protected]

Registratieautoriteit: Districtsrechtbank van Ljubljana / Kapitaal: 7.500 EUR / IBAN SI56 2900 0005 2694428 / ID voor btw: 15553442 / Bedrijfsregistratienummer: 6579639000